Emotionele veiligheid BSO

Het bieden van emotionele veiligheid is de meest belangrijke doelstelling van kinderopvang, pas als het kind zich vertrouwd en veilig voelt kan het groeien en zich ontwikkelen.

AylaGaya biedt dit door vaste en vertrouwde pedagogisch medewerkers, iedere groep heeft een vast team van twee of drie vaste pedagogisch medewerkers, die met elkaar het mentorschap van alle kinderen invullen. Zij kennen de kinderen en zijn geïnteresseerd in de ouders, zodat ouders zich welkom en kinderen zich thuis kunnen voelen.

Praten, uitleggen en luisteren.

Praten met kinderen, uitleggen en luisteren is wel de belangrijkste vaardigheid die je kunt hebben pedagogisch medewerker, uiteindelijk wil ieder kind gehoord/ gezien worden. In de groep kan het extraverte kind, de meeste aandacht naar zich toe trekken. En omdat er gedeeld moet worden in de aandacht, kan dit voor de rustige, introverte kinderen weleens nadelig uitpakken. Hier ligt een belangrijke rol van de leidster om ruimte te maken voor ieder kind, zonder hen te forceren om iets te delen of te zeggen als zij dit niet willen. Maar een steuntje in de rug, kan net voldoende zijn om hen over de drempel te helpen.

Binnen de groep is er natuurlijk ook ruimte voor individuele aandacht voor het kind, een gesprekje terwijl je een cracker eet na schooltijd en met een klein clubje aan tafel zit, kan precies goed zijn, of samen een klusje doen op de groep. En niet alle aandacht hoeft van de leiding te komen, de leiding kan ook een belangrijke rol hebben in de ontwikkeling van vriendschappen op de groep, of samen activiteiten organiseren.

Uitleggen is van belang bij het stellen van grenzen en zal kinderen helpen om afspraken te respecteren. Uitleggen is geen eenrichtingsverkeer, de medewerker zal actief het gesprek aan gaan met het kind, kinderen hoeven niet overtuigd te worden, maar zij willen wel gehoord worden. Uiteindelijk heeft de pedagogisch medewerker de verantwoordelijkheid en zal de grens vast stellen.

Structureren en grenzen stellen

Het vrije en ontspannen karakter van bso Fay betekent niet dat er geen structuur of regels zijn. Kinderen hebben duidelijkheid nodig om zich vrij te kunnen bewegen, ze leren hun grenzen verkennen en ermee omgaan, zodat ze ook op de langere termijn zichzelf kunnen reguleren.

Om structuur of regels niet negatief uit te laten werken is het nodig om niet te veel regels te stellen, regels positief uit te leggen, je mag……., en grensoverschrijdend gedrag te stoppen en uitdagend gedrag te negeren. Conflicten horen bij het dagelijkse leven. Kinderen leren hiervan dat een ander er voor je kan zijn, maar ook dat een ander soms iets anders wil dan jij. Bij conflicten tussen kinderen onderling zal de pedagogisch medewerker zich in eerste instantie terughoudend opstellen, vaak lossen kinderen hun conflict zelf op. Voorwaarde is dat kinderen elkaar geen pijn doen, niet pesten en er geen onveilige situaties ontstaan.

Grenzen stellen kan gebeuren door het kind aan te spreken en uit te leggen waarom iets niet mag. Met de kinderen kunnen afspraken gemaakt worden. De pedagogisch medewerker waarschuwt een kind een aantal keren. Wanneer een kind ongewenst gedrag vertoont en na te zijn gewaarschuwd hier ongevoelig voor blijft, kan de pedagogisch medewerker het kind korte tijd uit de situatie halen. Door het kind even apart te nemen of af te leiden kan het kind weer tot zichzelf komen.

Wij gaan ervan uit dat het kind zijn gedrag niet laat zien om de leidster of andere kinderen dwars te zitten. Kinderen willen aandacht hoe meer hoe liever, maar in hun eigen belang is het belangrijk dat ze leren delen, hun behoefte uit leren stellen/ wachten. Of te gaan overleggen/ onderhandelen met andere kinderen of leidsters

Respect voor autonomie

De pedagogisch medewerker neemt het kind serieus en kan afspraken met het kind maken. Hij/zij is de bemiddelaar, de gesprekspartner en de toezichthouder. De pedagogisch medewerker brengt structuur aan in de dag en zal in overleg, dus samen met de kinderen, het dagprogramma vorm geven. Met de activiteiten die de pedagogisch medewerker aanbiedt probeert hij/zij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Hij/zij luistert actief, neemt waar en stimuleert kinderen samen dingen doen en beleven. Bij interacties tussen kinderen zal hij/zij begeleidend bezig zijn door soms terughoudend te zijn en soms in te grijpen.
De pedagogisch medewerker biedt de kinderen de gelegenheid om onderlinge contacten te hebben zonder dat hij/zij daarbij nodig is. De rol van de pedagogisch medewerker is in schoolweken met name gericht op het contact, de zorg en de aandacht voor de kinderen. Kinderen kunnen hun indrukken en belevenissen kwijt bij de pedagogisch medewerker. Door het aanbieden van andere, soms onbekende, materialen worden kinderen uitgedaagd en geprikkeld. De pedagogisch medewerker zal dan ook ontwikkelingen ten aanzien van nieuwe materialen en technieken volgen

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Lente!!